Wątpliwe praktyki w akwizytorów

Tylko w 2011 roku rzecznik konsumentów otrzymał ponad 30,000 skarg bezpośrednio związanych z działalnością akwizytorów. Konsumenci, w tym w znacznej części seniorzy, narzekają przede wszystkim na:
– niejasne zasady i ukryte koszty windykacji w przypadku niedokonania płatności. Niektóre firmy składają konsumentom wizytę windykacyjną, której koszt wynosi nawet 300 PLN.
– brak informacji lub informacje podane zawile lub wydrukowana małą czcionką w kwestii praw konsumenta do odstąpienia od umowy
– unikanie przez akwizytorów wydania dokumentacji potwierdzającej zawartą transakcję.

DOFINANSOWANIE NA EKSPORT

W tym roku rząd przeprowadził nabór wniosków o wsparcie fianansowe służące rozwojowi eksportu, umacnianiu marki za granicą oraz zwiększenia sprzedaży za granicą. Wsparcie było przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają aktualny plan rozwoju eksportu (nie starszy niż 1 rok do dnia złożenia wniosku) oraz których sprzedaż zagraniczna stanowiła do 30% całościowej sprzedaży.

Rejestracja pojazdu

Czy współwłasność pojazdu może stanowić przeszkodę w przypadku jego rejestracji? Rejestracja pojazdu jest czynnością administracyjną i nie jest bezpośrednio powiązana z faktem, że jest on współwłasnością kilku osób. Urząd rejestrujący pojazd musi poinformować wszystkich współwłaścicieli pojazdu o procesie rejestracji. Ocena czy współwłaściciel ma prawo do zażądania rzeczą wspólną nie leży w gestii urzędu przeprowadzającego rejestrację.

Odszkodowanie a ZUS i podatek

Z reguły wszelkie odszkodowanie rozumiane są jako przychód. Jednak niektóre z nich mogą korzystać ze zwolnienia z podatku i od składek ZUS. Takie zwolnienia dotyczą m.in. odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom z tytułu nieprawnego rozwiązania umowy. W takim przypadku sąd może orzec, w zależności od decyzji poszkodowanego pracownika, nakaz przywrócenia go do pracy bądź zasądzić wypłatę odszkodowania nie podlegającego składkom ZUS i zwolnionego od podatku.

Odwołanie darowizny

Darowizna jest umową zawartą między 2 stronami. Jednak istnieją pewne odstępstwa od niej. Taką jedyną w swoim rodzaju umowę można zerwać w określonych okolicznościach i żądać zwrotu przedmiotu darowizny, w przypadku kiedy osobie obdarowanej udowodni się rażące naruszenie powinności wdzięczności, która należna jest darczyńcy.

ZUS dla polskiego pracownika w delegacji za granicą

Firma wysłała pracownika za granicę od 10 czerwca 2012r z wynagrodzeniem 500 PLN . Oznacza to, że przepracował on w kraju 9 dni czerwca oraz w Niemczech resztę miesiąca czyli 22 dni. Za każdy dzień pobytu za granicą (także dni wolne od pracy) pracownik otrzymuje dietę w kwocie 42 euro, która pomniejsza przychód. Wynagrodzenie pracownika to 1210 euro (42 euro * 22 dni) pomniejszone o diety 924 euro czyli 286 euro. Następnie pozostałą kwotę należy przeliczyć na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeśli wypłata była przelana ostatniego dnia sierpnia (31-08-2012) należy przyjąć kurs euro w dniu 30-08-2012 wynoszący 4,19 PLN / 1 euro.

286 euro * 4,19 PLN = 1198,34 PLN

Jeśli wyliczona podstawa jest niższa niż najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych na rok 2012 dla pracowników zatrudnionych poza granicami Polski (3526 PLN) przeliczona odpowiednio do dni pracy za granicą, należy zastosować najniższą miesięczną podstawę.

3526 PLN / 31 (dni w miesiącu sierpniu) * 22 (dni przepracowane) = 2502,32 PLN

2502,32 > 1198,34

Aby otrzymać podstawę do oskładkowania należy zsumować polski przychód za początku miesiąca ( 500 PLN oraz wyliczoną podstawę z przychodu zza granicy (2502,32 PLN). W tym przypadku kwota 3002,32 PLN stanowi podstawę do oskładkowania.