Wszystkie wpisy, których autorem jest Agusiak

Limit 6,000zł a wykup samochodu

W roku 2013 podobnie jak w poprzednim roku podatnik ma prawo odliczyć maksymalnie 60% podatu VAT z faktur leasingowych dla samochodów osobowych do 3,5 tony. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 6,000 zł w całym okresie użytkowania samochodu. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik w ostatniej fakturze wykupuje samochód. Mimo, że kwota odliczeń z faktur leasingowych osiągnęła już 6,000 zł, można odliczyć także 60% VAT-u z ostatniej faktury, ponieważ wykup samochodu osobowego traktowany jest jako odrębną transakcję.

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 50.000 EURO

Podatnicy w ich pierwszym roku działalności oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Maksymalna dopuszczalna wartość zakupionego środka trwałego wynosi 50.000 euro, czyli w roku 2012 205.000 zł (kurs euro 4,1020 zł NBP z dnia 1-10-2012). Mali podatnicy to podatnicy których sprzedaż nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro czyli 4.922.000 zł w 2012r. Pamiętajmy jednak, że jednorazowa amortyzacja nie dotyczy samochodów osobowych.

Kiedy występuje podróż służbowa

 

Podróż służbowa występuje kiedy pracownik wykonuje zadania wyznaczone przez pracodawcę w innym poza miejscem wykonywania pracy lub poza siedzibą firmy. Miejsce pracy jest określone przede wszystkim w umowie zawartej z pracownikiem. Podróż służbowa nie występuje jeśli pracownik przemieszcza się miedzy miejscami określonymi w umowie. W takim przypadku pracownikowi nie przysługują żadne świadczenia związane z podróżą służbową, np. diety. Wspomniane warunki nie dotyczą jednak zawodowych kierowców, w przypadku których każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy w celu dostarczenia produktów jest uznawany za podróż służbową.

Umowa o zakazie konkurencji

Wydatki na opłacenie odszkodowania na rzecz byłego pracownika z tytułu utrzymania tajemnicy służbowej oraz nieświadczenia usług firmom konkurencyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów. Służą one ochronie informacji o firmie oraz zabezpieczają przed powstaniem szkody ze strony konkurencji.

Vat od poczęstunku klienta

Jak wskazuje ustawa o VAT (art. 86) od zakupu towarów lub usług, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej, można odliczyć VAT. Z tego wynika, że od wydatków na zakup kawy i herbaty podawanej klientom podczas spotkania, można odliczyć VAT. Pozostaje jeszcze kwestia VATu należnego, którego naliczenie powinno mieć miejsce m.in. podczas bezpłatnego przekazania zakupionych produktów, jednakże takie postępowanie jest uzasadnione tylko w przypadku zużytkowania lub przekazania towarów i usług na cele osobiste pracodawcy, jego pracowników oraz wspólników, ale nie klientów.

Gratis a VAT

Opodatkowanie podatkiem VAT jest konieczne w przypadku:

a) odpłatnej dostawy towarów lub usług w Polsce

b) importu oraz eksportu

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz dostawy towarów i usług

Jeśli przedsiębiorca dostanie w rabacie część towarów bezpłatnie po jego stronie nie powstaje obowiązek podatkowy.

Promocyjna cena a reklamacja

Sklepy sprzedające towary po obniżonej cenie nie mają prawa odmowy przyjęcia reklamacji tłumacząc się obniżoną ceną produktu. Zakup produktu w cenie promocyjnej nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do reklamacji. Konsument nadal zachowuje prawo do reklamacji produktu, jeśli powstanie wada.

Wątpliwe praktyki w akwizytorów

Tylko w 2011 roku rzecznik konsumentów otrzymał ponad 30,000 skarg bezpośrednio związanych z działalnością akwizytorów. Konsumenci, w tym w znacznej części seniorzy, narzekają przede wszystkim na:
– niejasne zasady i ukryte koszty windykacji w przypadku niedokonania płatności. Niektóre firmy składają konsumentom wizytę windykacyjną, której koszt wynosi nawet 300 PLN.
– brak informacji lub informacje podane zawile lub wydrukowana małą czcionką w kwestii praw konsumenta do odstąpienia od umowy
– unikanie przez akwizytorów wydania dokumentacji potwierdzającej zawartą transakcję.

DOFINANSOWANIE NA EKSPORT

W tym roku rząd przeprowadził nabór wniosków o wsparcie fianansowe służące rozwojowi eksportu, umacnianiu marki za granicą oraz zwiększenia sprzedaży za granicą. Wsparcie było przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają aktualny plan rozwoju eksportu (nie starszy niż 1 rok do dnia złożenia wniosku) oraz których sprzedaż zagraniczna stanowiła do 30% całościowej sprzedaży.

Rejestracja pojazdu

Czy współwłasność pojazdu może stanowić przeszkodę w przypadku jego rejestracji? Rejestracja pojazdu jest czynnością administracyjną i nie jest bezpośrednio powiązana z faktem, że jest on współwłasnością kilku osób. Urząd rejestrujący pojazd musi poinformować wszystkich współwłaścicieli pojazdu o procesie rejestracji. Ocena czy współwłaściciel ma prawo do zażądania rzeczą wspólną nie leży w gestii urzędu przeprowadzającego rejestrację.