Wszystkie wpisy, których autorem jest Agusiak

Odszkodowanie a ZUS i podatek

Z reguły wszelkie odszkodowanie rozumiane są jako przychód. Jednak niektóre z nich mogą korzystać ze zwolnienia z podatku i od składek ZUS. Takie zwolnienia dotyczą m.in. odszkodowań wypłaconych byłym pracownikom z tytułu nieprawnego rozwiązania umowy. W takim przypadku sąd może orzec, w zależności od decyzji poszkodowanego pracownika, nakaz przywrócenia go do pracy bądź zasądzić wypłatę odszkodowania nie podlegającego składkom ZUS i zwolnionego od podatku.

Odwołanie darowizny

Darowizna jest umową zawartą między 2 stronami. Jednak istnieją pewne odstępstwa od niej. Taką jedyną w swoim rodzaju umowę można zerwać w określonych okolicznościach i żądać zwrotu przedmiotu darowizny, w przypadku kiedy osobie obdarowanej udowodni się rażące naruszenie powinności wdzięczności, która należna jest darczyńcy.

ZUS dla polskiego pracownika w delegacji za granicą

Firma wysłała pracownika za granicę od 10 czerwca 2012r z wynagrodzeniem 500 PLN . Oznacza to, że przepracował on w kraju 9 dni czerwca oraz w Niemczech resztę miesiąca czyli 22 dni. Za każdy dzień pobytu za granicą (także dni wolne od pracy) pracownik otrzymuje dietę w kwocie 42 euro, która pomniejsza przychód. Wynagrodzenie pracownika to 1210 euro (42 euro * 22 dni) pomniejszone o diety 924 euro czyli 286 euro. Następnie pozostałą kwotę należy przeliczyć na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeśli wypłata była przelana ostatniego dnia sierpnia (31-08-2012) należy przyjąć kurs euro w dniu 30-08-2012 wynoszący 4,19 PLN / 1 euro.

286 euro * 4,19 PLN = 1198,34 PLN

Jeśli wyliczona podstawa jest niższa niż najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych na rok 2012 dla pracowników zatrudnionych poza granicami Polski (3526 PLN) przeliczona odpowiednio do dni pracy za granicą, należy zastosować najniższą miesięczną podstawę.

3526 PLN / 31 (dni w miesiącu sierpniu) * 22 (dni przepracowane) = 2502,32 PLN

2502,32 > 1198,34

Aby otrzymać podstawę do oskładkowania należy zsumować polski przychód za początku miesiąca ( 500 PLN oraz wyliczoną podstawę z przychodu zza granicy (2502,32 PLN). W tym przypadku kwota 3002,32 PLN stanowi podstawę do oskładkowania.